SPAŠAVANJE LJUDI I IMOVINE OD SNIJEŽNIH NANOSA NA GRAHOVO FEBRUAR 2012